Aydınlatma Metni


VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : Doğufertil Tüp Bebek Merkezi

Adres : Şifa Mahallesi, Şehit Bülent Yüce Cd No: 6 Battalgazi, Malatya

Telefon No : 0 422 323 90 93 - 94

Mail : [email protected]

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Hastalarımızın muayene ve tedavilerinin yapılması, tedavi süreçlerinin takibi, hastanın ve hastalığın geçmişinin bilinmesi, tedavi için mevzuatın şart koştuğu koşulların varlığının bilinmesi ve denetlenmesi, protokol defterinin oluşturulması, Sağlık Bakanlığı il ve İl ve ilçe sağlık müdürlüklerine zorunlu bilgilendirmenin yapılabilmesi, hasta ve gerektiğinde yakınlarına ulaşılması bilgilendirme yapılması, davette bulunulması, iletişim kurulması fatura ve diğer belgelerin ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere hastalarımızın ve gerektiğinde yakınlarının kişisel verileri şirketimizce işlenmektedir.

Ayrıca şirket tedarikçileri ve sağlık hizmeti satıcılarımızın kayıtlarının tutulması, sağlıklı ticari ilişkinin kurulabilmesi ve geliştirilebilmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtılması, ürün ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanılabilmesi, ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi, alım-satım sözleşmesinin kurulması, tekliflerin sunulması ve alınması, siparişlerin verilmesi, sözleşmenin ifası ve ürün tesliminin gerçekleştirilmesi, irsaliye, fatura kesilmesi ve ulaştırılması teslim alınması ve gerekli mali süreçlerin tamamlanması, ödemelerin yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin alınması ve iletilmesi, hizmet, garanti, bakım onarım süreçlerinin yürütülmesi, ürün tanıtım ve kullanma yöntem ve amaçlarının açıklanması, güvenliğin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla klinik doktorlarına, ortaklarına, hemşire ve diğer personeline, kliniğimize sağlık hizmeti sağlayan diğer sağlık kuruluşlarına ( dış laboratuvar, yoğun bakım hizmeti v.s) , sağlık hizmetinin yeterli ve özenli olarak verilebilmesi için hazırlatmış bulunduğumuz Genotıp veya Tüpbebeks programlarına işlenmesi suretiyle bu programın servis sağlayıcılarına yine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi gerektirdiği takdirde ürün ve belge tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, kargo ve nakliye şirketlerine

Mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için, aktarılması gereken idari ve resmi makamlar ile yargı organlarına, Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, bu kişilere ulaştırılmak üzere veya şirketimizle tarafınız arasında başlamış ve/veya başlayacak hukuki süreçlerde (arabuluculuk, tahkim, dava, şikayet ) kullanılmak üzere şirket avukatına, gerekli muhasebe işlemenin yapılabilmesi için şirket mali müşavirine aktarılmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz

  • Şirketimize gelmeniz halinde sözlü, yazılı veya kamera kaydı yapılarak
  • İnternet sitesi, , e-posta, kargo, telefon görüşmesi, SMS yöntemleriyle

kişisel verileri işlenmektedir.

Bu kişisel veriler

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ

Şirketimize;

Şifa Mahallesi, Şehit Bülent Yüce Cd No: 6 Battalgazi, Malatya adresine kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin [email protected] e posta adresine,

Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerle

başvurarak ,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt İçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz